Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów, zwany w dalszej części „Regulaminem”, zawiera procedury i zasady, według których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentów według ich definicji zawartej w Regulaminie poniżej oraz określa warunki korzystania z nich. Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
Gość – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Apartamentu będącego w dyspozycji  Wynajmującego na pobyt czasowy.
Apartament – lokal mieszkalny szczegółowo opisany na stronie internetowej www… który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.
Wynajmujący – osoba prawna będąca w wyłącznej dyspozycji Apartamentu.
Karta meldunkowa (umowa) – dokument sporządzany między Gościem  a Wynajmującym.
Opłata  rezerwacyjna – zadatek  

§ 1. Rezerwacja.
Rezerwacji Apartamentu dokonuje się on-line na stronie www.pl , mailowo lub telefonicznie pod numerem +48  Gości  otrzymuje potwierdzenie terminu rezerwacji mailem lub wiadomością, z podaniem numeru konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej, w wysokości 30% ceny (minimum 1 doba zamieszkania) najmu lub wpłaty całości kwoty. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Opłatę rezerwacyjną za wynajem apartamentu należy dokonać na konto:
.
.
.
.

Rezerwacja LAST MINUTE oznacza rezerwację dzień przed lub w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji LAST MINUTE opłata rezerwacyjna nie jest pobierana. Podczas przekazania kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt.

Płatność pozostałej części Ceny za Usługę (w przypadku dokonania zapłaty wyłącznie Opłaty rezerwacyjnej) dokonuje się na następujących zasadach:
a. gotówką, z chwilą wydania kluczy do Lokalu lub
b. kartą płatniczą
W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt (Cena za Usługę) i uznanie rachunku Operatora musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Gościa.
Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, jego zwrot nie przysługuje.Możliwa jest natomiast zmiana terminu rezerwacji. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny. Gdy nowy termin wybrany  przez Gościa  przypada w  sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w cenie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji apartamentu Operator jest uprawniony do pobierania od Gościa następujących opłat: 50% opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem, w którym Gość zamierza rozpocząć korzystanie z Lokalu;  100% opłaty rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż opisany w punkcie powyżej. Niewykorzystanie rezerwacji, oraz późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Gościa z Apartamentu z przyczyn leżących po stronie Gościa, nie uprawnia go do żądania zwrotu zaliczki bądź opłaty za niewykorzystany pobyt.

§ 3. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego
Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wynajmujący wówczas zaproponuje Gościowi inny termin pobytu lub anuluje rezerwację zwracając mu wpłaconą zaliczkę. Wynajmujący zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, a także w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami udostępnienie apartamentu  zamiennego za zgoda Klienta. W przypadku braku zgody Gościa na substytucyjny Apartament rezerwacja ulega anulowaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej zaliczki.

§4. Kaucja na czas pobytu w Apartamencie.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Klienta oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Klienta i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag.

§5. Warunki najmu lokali
Gość korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w Potwierdzeniu
Rezerwacji
Przy pobraniu kluczy do Lokalu Gość okazuje dowód tożsamości.
Dobra hotelowa w Lokalu zaczyna się o godzinie 13/14/15:00( w zależności od apartamentu)  i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić to w biurze rezerwacji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu, co jednak nie wiąże Wynajmującego. Przedłużene doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą.
W przypadku gdy Gość się nie wymeldowaław z apartmenty przed godziną 11.00 czy zostawił tam rzeczy osobiste i nie zgłosił faktu przedłużenia pobytu, zostanie naliczona opłata
50% kwoty od poprzedniej doby przy pobycie do godziny 18.00
100% kwoty od poprzedniej doby przy pobycie po godznie 18.00

Zamendowanie gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY MELDUNKOWEJ/Umow
W przypadku późnego zameldowania Goście proszeni są o kontakt z personelem obiektu w celu ustalenia niezbędnych szczegółów.
Gość t może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Operatora.
Gość  odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Lokalu i w samym Lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o
wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu.
Klient zobowiązują się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Lokalu.
Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej 22.00
do 7.00 zgodnie z Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094)
Przy przekroczeniu tych zasad usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego zerwania umowy  bez zwrotu opłaty za wynajem lokalu.
Organizacja wszelkiego rodzaju imprez w apartamentcie jest zakazana! W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gośćt jest zabowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.  Organizacja imprezy będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem.
Zapłata kary  nie zwalnia Gościa z obowiązku pokrycia ewentualnych szkód.
Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie   jest zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
W przypadku naruszenia zasad pobytu przez Gościa bądź niestosowania się do próśb personelu, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego bądź należytego, jak i innych odszkodowań (np. zagubienia kluczy) czy pobytu osoby niezgłoszonej. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Gość zobowiązany jest dopłacić różnicę.
W przypadku rażącego naruszenia przez Gościa zasad Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Gość zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi.

§6. Bezpłatny pobyt dziecka.
Dziecko do lat 6 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Tak że, przy poprzednim uzgodzeniu, jest możliwośc dostawy łóżeczka dziecięcego bez poniesienia kosztów dodatkowych.

§7. Opłata za zwierzęta.
Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o  możliwości zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, pobyt zwierzęta jest bezplatny. Jednocześnie Gość  ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.   

§8. Reklamacja.
Reklamację wnosi się drogą pisemną (mailem, faxem lub listownie) w terminie do 14 dni od momentu zakończenia pobytu.. Rozpatrzenia reklamacji dokonujemy do 14 dni roboczych, od momentu wpłynięcia do nas pisemnej reklamacji, w formie w jakiej wpłynęła do nas reklamacja (mail, fax lub listownie).
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od przesłanej odpowiedzi,  oczekujemy na kontakt ze strony Klienta z potwierdzeniem zapoznania się z decyzją oraz w przypadku zwrotu kosztów lub części kosztów na podanie danych do wykonania przelewu.
Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta.
W przypadku braku odpowiedzi terminie 7 dni roboczych zwrot nie będzie realizowany a proces reklamacyjny uznaje się za zakończony.

§9. Dane osobowe.
Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.eco-san.eu, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług w postaci przesyłania własnej informacji handlowej przez Operatora, w szczególności otrzymywania newslettera. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§10. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Gościa, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Gościa, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

@ 2020 ECO-SAN Sp. z o.o.

+ 48 XXX-XXX-XXX

Scroll Up